Мар’яна Миколайчук

9

Заступник завідувача кафедри психології та психотерапії

E-mail: mykolaychuk@ucu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-4759-3611

Викладання:

  • Загальна психологія: психологія емоцій
  • Основи психологічного консультування та психотерапії
  • Психологія сім′ї
  • Сімейне консультування
  • Основи психодіагностики
  • Соціально-педагогічне консультування

Наукові зацікавлення:

  • психологія сімейних взаємин,
  • методологія та доказова ефективність психотерапії,
  • культура психічного здоров’я,
  • психологія релігії та духовності.

 

Психолог, кандидат психологічних наук (2007).
Навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність психологія).

Додаткова психотерапевтична освіта:

2013 –2016 – Український інститут КПТ у складі Європейської асоціації КПТ. Кваліфікація – когнітивно-поведінковий психотерапевт, додаткова спеціалізація в методі схема-терпапії (індивідуальна, сімейна), майндфулнес орієнтованої терапії.

 2005 –2011 – Інститут системної психотерапії (Україна, м.Львів), Заарляндська Асоціація системної терапії  SGST (Німеччина). Підвищення кваліфікації в методі «Системна психотерапія», додаткова спеціалізація в методі «Короткострокова терапія» (Solution Focused Brief Therapy).

2003 –2004 –  Інституція  – VIT SPIN Polska, Польща, Kраків. Метод Відеоінтерактивного тренінгу комунікації. Кваліфікація: відео тренер.

2003 –2004 – Українська асоціація психотерапевтів. Сімейна психотерапія. Навчальний курс для фахівців в галузі роботи з людьми з особливими потребами.

Досвід роботи:

2001 – 2005 – працювала у Львівському навчально-реабілітаційному центрі для дітей з фізичними та розумовими вадами розвитку “Джерело”, відділення розвитку дитини. Посада – практичний психолог.

2004 – 2007 – викладала психологію у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

2007 – 2010 – викладала психологію у Київському педагогічному університеті імені Б.Д.Грінченка.

З 2010 викладає психологію в УКУ, провадить психотерапевтичну практику в порадні при Храмі Різдва Пресвятої Богородиці, займається науковими дослідженнями.

Член Всеукраїнської асоціації християнських психологів та Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії.

Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту дисертації:
1. Дитяча неповносправність: проблема психосоціального впливу на здорових дітей в сім’ї. Стаття (фахове видання). Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – 2004 р. Вип. 6. – С. 274 – 282.
2. Особливості психокорекції адаптаційних розладів здорових дітей в сім’ї, де є неповносправна дитина. Стаття (фахове видання). Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Вип. 13. Психологія. – Дрогобич.: Вимір, 2004 р. – С. 118 – 129.
3. Особливості психоемоційних та рольових змін в сім’ї з неповносправною дитиною.
Стаття (фахове видання). Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України/ За ред. С.Д.Максименка. Т.VII, вип. 4. – Київ., 2005. – С. 133 – 140.
4. Вплив наявності неповносправної дитини в сім’ї на психосоціальний розвиток її сиблінгів. Стаття (фахове видання). Наукові записки Інституту психології ім.. Г. С. Костюка АПН України. Вип. 26. Том 2. Київ., 2005. ¬¬¬‒ C. 223 – 227.
5. Характеристика емоційних взаємин між дітьми в сім’ї з неповносправною дитиною. Стаття (фахове видання). Наукові студії із соціальної та політичної психології. Вип.14 (17). ‒ Київ., 2006. ‒ C. 59-73.
6. Методи психопрофілактики та психокорекції адаптаційних розладів сиблінгів дітей з психофізичними вадами. Стаття (фахове видання). Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – № 14 (38). ‒ C. 178-181.
7. Особливості емоційних та адаптаційних розладів сиблінгів неповносправної дитини та їх психокорекція. Тези. Матеріали Львівської обласної науково-практичної конференції „Дитяча та юнацька психотерапія в Україні: основні напрямки роботи”. Львів., 2003. ‒ С. 27-29.
8. Психологічні особливості адаптивності подружжя після народження неповносправної дитини. Тези. Матеріали українсько-польської конференції „Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації”. Львів., 2003р. ‒ С. 37-38.
9. Використання методу ВІТ в терапії сиблінгових стосунків в сім’ї з неповносправною дитиною. Тези. Матеріали Львівської обласної науково-практичної конференції „Дезадаптована дитина: напрямки психотерапевтичної та психокорекційної допомоги”. Львів., 2004р. ‒ С. 37-39.
10. Моделі роботи з батьками дітей із загальними розладами розвитку. Досвід НРЦ „Джерело”. Тези. Матеріали Львівського симпозіуму „Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними розладами розвитку в системі інтеграційної освіти”. Львів., 2004р. ‒ С. 34-39.
(у співавторстві з Романчук О.І.)
11. Специфіка зміни ролей та особливостей взаємодії між членами сім’ї з неповносправною дитиною.
Тези ІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених „Психологічні проблеми сучасності”, Львів., 2005р. ‒ С. 24.
12. Особливості групової психокорекційної роботи з сиблінгами неповносправних дітей.
Тези. Матеріали регіональної науково-практичної конференції „Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії”, Львів., 2005р. ‒ С. 16-19.
13. Вплив сімейної взаємодії на особливості взаємостосунків дитини з неповносправним сиблінгом
Тези Тези міжнародної конференції «Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи», Львів., 2006. ‒ С. 22-25.
14.Налагодження взаємин неповносправної дитини з сиблінгами як запорука її психосоціального розвитку
Тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – К.: Вид-во Університет „Україна”, 2005. ‒ С. 304-306.
15. Основи психокорекційної допомоги братам та сестрам дітей з психофізичними вадами (початок).
Стаття (фахове видання). Практична психологія та соціальна робота ‒ 2007. ‒ №9 ‒ С. 18-23.
16. Основи психокорекційної допомоги братам та сестрам дітей з психофізичними вадами (закінчення).
Стаття (фахове видання). Практична психологія та соціальна робота ‒ 2007.‒ №10 ‒ С. 37-41.
17. Духовне становлення особистості у контексті сімейного виховання
Стаття (фахове видання) Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Збірник наукових праць / Редкол. Бех І.Д., Огнев’юк В.О., Кононко О.Л. – К.: Університет, 2007. – №8. – С.136–142.
Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту дисертації:
18. Гармонізація міжособистісних взаємин у подружжі з позиції системної терапії. Стаття (фахове видання). Наукові студії із соціальної та політичної психології. Збірник статей. – Вип.21 (24). – К., 2008. ‒ С. 157-168.
19. Культурно-ціннісна та релігійна детермінація становлення ідентичності особистості. Стаття (фахове видання). Практична психологія та соціальна робота. ‒ 2008. ‒ №12. ‒ С. 68 – 70.
20. Культурно-релігійна ідентичність особистості в педагогічній діяльності як корелят психічного здоров’я та професійної ефективності. Стаття (фахове видання). Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Збірник наукових праць / Редкол. Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. та ін. – К.: Університет, 2008. – №10 (част.1). ‒ С. 73-78.
21. Миколайчук М.І. Школа виховання гармонійної особистості дитини. Стаття (фахове видання). Практична психологія та соціальна робота. ‒ 2009 ‒ №3. ‒ С. 67 – 72.
22. Виховання психологічно здорової дитини: програма психологічного розвитку. Розділ колективної монографії. Дитяча та юнацька психотерапія: Теорія і практика / За заг.ред. Г.В.Католик [Колективна монографія]. – Львів: Астролябія, 2009. – С. 152 – 157. (у співавторстві з Гаврилова О.)
23. Методи системної психотерапії в корекційній роботі соціального педагога з дітьми та підлітками. Стаття (фахове видання). Збірник наукових праць Кам′янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. Серія соціально-педагогічна. – Випуск 16. ‒ Кам′янець-Подільський, 2011. – С. 309-315.
24. Порівняльний аналіз суспільних тенденцій у сфері отримання психологічної та парапсихологічної допомоги. Стаття (фахове видання). Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – №3. К., 2011. – С. 363-370. (у співавторстві з Мединська Ю.Я.).
25. Наративна деконструкція в практиці соціально-педагогічного супроводу батьків дітей з психофізичними вадами. Стаття (фахове видання). Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім.І.Огієнка. Серія соціально-педагогічна. Ч.1. Вип. 19. – К-П.: «Медобори – 2006», 2012. ‒ С. 178 – 186.
26. Особливості пошуку психологічної допомоги в умовах ціннісної дезорієнтації суспільства: фахівці-психологи, духовні особи чи цілителі? Стаття (фахове видання). Вісник Київського інституту бізнесу та технологій ‒ № 3 (19). – Київ: КІБіТ, 2012. – С. 76 – 82. (у співавторстві з Мединська Ю.Я.)
27. Психологічні методи подолання депресивних розладів у студентської молоді: ефективність стратегій сімейної психотерапії. Стаття (фахове видання). Науковий вісник державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна : збірник наукових праць – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (2). – С. 222 – 231.
28. Сучасний стан психічного здоров’я студентської молоді: емоційна, міжособистісна та рольова сфери. Стаття (фахове видання). Практична психологія і соціальна робота – 2012 ‒ № 11. ‒ С. 2–8. (у співавторстві з Карпенко В. О. , Войтенко В. Л. , Мединська Ю. Я.)
29. Використання методів системної терапії у консультуванні подружніх пар.
Тези. Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: обсерваторія душі», Київ – Мелітополь, 2012. – С. 16-18. 3
30. Акмеологічні потреби особистості в умовах ціннісної дезорієнтації суспільства. Тези. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін». Україна – Болгарія, 2012. с. 138 – 142. (у співавторстві з Мединська Ю.Я.)
31. Можливості постмодерністської методології в сучасній практиці психологічної допомоги. Стаття (фахове видання) М. І. Миколайчук // Психологічні перспективи [Текст] : [зб. ст.] / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т, 2001 ‒ . Вип. 22. ‒ 2013 ‒ 279 с. – С .150-158.
32. Дослідження аспектів психологічної готовності осіб монашої спільноти до прийняття стратегічних життєвих рішень. Стаття (фахове видання) Педагогіка і психологія професійної освіти. ‒ 2013 ‒ №2. ‒ С. 154 ‒164.
33. Культура психического здоров’я студенческой молодежи как социальная проблема Стаття Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологи. Часть II. – Москва: Международный центр науки и образвания, 2013. ‒ С. 88 – 100.
34. Миколайчук М. Ризик зловживання особами з проблемами психічного здоров’я представниками парапсихологічної сфери. Стаття. Вісник Асоціації психіатрів України. – 2013. – № 2. – С. 40–44. (у співавторстві з Мединська Ю. Я.)
35. Дослідження культури звернення за психологічною допомогою у студентської молоді. Стаття (фахове видання). Практична психологія і соціальна робота – 2013 ‒ № 6. ‒ С. 2 – 8. 6/4 Карпенко В.
36. Інтеграція теології та психології в академічному просторі професійного становлення психолога практика.
Тези Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави. Тези доповідей та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2013 року. – Львів: ЛДУВС. – 716 с. – С. 370.
37. Культура психічного здоров’я молоді як стратегічна проблема сучасного суспільства
Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. Тези доповідей учасників XV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 29-30 вересня 2013 р. ‒ С.114-116. Режим доступу: http://neasmo.org.ua/zbirnuk_final_09_2013.pdf.
38. Дослідження стигматизації звернення за психологічною допомогою серед студентської молоді
Українська психотерапія у пошуках свого місця в суспільних стосунках: Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції. – Львів, 29-30.03.2013. – Львів, 2013. – 58 с. – С. 28-30. 3 –
39. Миколайчук М. І. Екологічність психологічної допомоги як чинник культури психічного здоров’я індивіда. Стаття (фахове видання). Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2014. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 36. – 552 с. – С. 290 – 297. Режим доступу: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i36/31.pdf
40. Формування стресостійкості у дітей як превенція травматизації в ситуації емоційного та інформаційного насилля.
Тези Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей. Збірник матеріалів міжнародної конференції. – Тернопіль, 29-30.04.2014. – 802 с. – С. 569-571.
41. Специфіка викладання психології в контексті духовного розвитку в системі сучасної вищої освіти.
Стаття (фахове видання). Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2015. – Том. Х. – Вип. 27. ‒ С. 184-199. Режим доступу: http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/arkhiv-vydannia/tom-10/vipusk-27-v-10-mua (у співавторстві з Католик Г.В.)
42. Християнські цінності як ресурс при опрацюванні та інтеграції травматичної пам′яті.
Стаття (фахове видання). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» / ред. кол. : І.Д.Пасічник, Р.В.Каламаж, Л.В.Засєкіна та ін.. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип.1. – С. 131 – 143.
43. Системний підхід до розуміння формування я-духовного як складової я-концепції в освітньо-професійному просторі Розділ колективної монографії Духовно-психологічні опори християнської психології // Колективна монографія [ Під ред. Гридковець Л.М.]. ‒ Львів : Скриня, 2015. ‒ 366 с. ‒ С. 206 – 231. (у співавторстві з Католик Г.В.)
44. Християнські опори психокорекційної роботи з дітьми із ризиком емоційного занедбання та стигматизації Розділ колективної монографії Духовно-психологічні опори християнської психології // Колективна монографія [ Під ред. Гридковець Л.М.]. ‒ Львів : Скриня, 2015. ‒ 366 с. ‒ С. 206 – 231.
45. Стосункова конфронтація у терапії клієнтів з нарцистичною декомпенсацією
Тези Електронний збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти», 2-3 жовтня 2015 р.
Основні навчально-методичні праці
46. Психолого-педагогічний супровід дітей трудових мігрантів Колективна монографія Навчально-методичний посібник у 2-ох частинах. ‒ Львів: Свічадо, 2014. 452/ 20 Мединська Ю.Я., Підлипна Л.В., с.Христофора Буштин, та ін.
47. Миколайчук М.І. Як написати та захистити курсову роботу з психології. Методичні рекомендації К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – Режим доступу: http://il.kubg.edu.ua/images/Вимоги_до_курсових_робіт_з_психології.pdf
(у співавторстві з Юрченко В.І.)
48. Навчально – методичні матеріали до вивчення курсу “Основи психологічного консультування та психокорекції” для студентів для студентів ІV курсу гуманітарного факультету спеціальності «Соціальна педагогіка» Львів : гуманітарний факультет ВНЗ “УКУ”, 2013. – 44 с.
49. Навчально – методичні матеріали до вивчення курсу “Психодіагностика” для студентів для студентів ІІІ курсу гуманітарного факультету спеціальності «Соціальна педагогіка» Львів : гуманітарний факультет ВНЗ “УКУ”, 2013.
50. Як написати та захистити курсову роботу з соціальної педагогіки та психології : методичні рекомендації Львів : гуманітарний факультет ВНЗ “УКУ”, 2013.