Ірина Семків

circle

Доцент Кафедри психології та психотерапії

E-mail:
semkiv@ucu.edu.ua

Викладання:

-Соціальна психологія
– Основи психології
– Вступ до спеціальності

Наукові зацікавлення:

Соціальна психологія
Психологія стосунків
Психологія гендеру
Психологія жіночності
Використання якісної методології у психології
Юнгіанський психоаналіз

Кандидат психологічних наук (2010 рік захисту), доцент (2015 рік присвоєння звання).

Закінчила магістратуру та аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю психологія. Навчалась за магістерською та докторантською програмою у Варшавському університеті .

Поряд з цим навчалась на багатьох психотерапевтичних проектах, таких як:

2003-2004 Програма з індивідуального та сімейного психологічного консультування (асоціацією практикуючих психологів Львівщини);

2004-2005 Програма навчання НЛП-терапевт.

2005-2006 Програма навчання «Відео Інтерактивний Тренер»

2014-2015 Пройшла курс підвищення кваліфікації на тему «Семінар психолого-педагогічних знань» на кафедрі психології, педагогіки та соціального управління НУ «Львівська політехніка»;

2016 Розпочато міжнародне стажування: «International Program “Training of Trainers” TOT-EUROPEAN-2016

Викладацький досвід розпочала з 2008 року, будучи аспіранткою. З 2008 року читала лекції, проводила практичні заняття у Львівському державному університеті внутрішніх справ, Національному університеті «Львівська політехніка» та з 2016 року викладає у Українському Католицькому Університеті.

З 2015 року читає лекції англійською мовою для студентів НУ з англійською мовою викладання «Львівська політехніка».

Окрім викладацького досвіду активно проводить психологічні тренінги за різною тематикою.

Публікації у іноземних журналах на англійською мовою:

1. Semkiv I. et al. (2016). In Measurement of Psychological Entitlement in 28 Countries.European Journal of Psychological Assessment, 1-35 (Impact Factor: 2.53)

2. Semkiv I., Zakharko O. (2016). The development of femininity within an intimate relation witj a man, illustrated by the example of the myth of Eros and Psyche. European Humanities studies: State and Society. Vol. 1, pp. 115-128.

3. Semkiv I. (2016). Cultural adaptation of S. Schwartz – Portrait Value Questionnaire in Ukrainian sample // Materialy IV Zjazdu [Sekcji psychologii miedzykulturowej PSPS] (21-22 kwietnia 2016r.) / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II – Lublin., 2016. – pp. 10-11.

Публікації у іноземних виданнях на польською мовою:

1. Semkiv I., et al. (2014) Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych (Cultural dimensions of entitlement). Psychologia Społeczna, 29 . pp. 220-240.

Публікації у іноземних виданнях на російською мовою:

1. Семкив И. Возрастные особенности эгоцентрической направленности личности // Материалы международной межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов [Психология ХХІ века] / Санкт-Петербургский государственный университет – С.- Петербург.,2003. – С. 189-190.

Монографії:

1. Семків І.І. Розділ 11 в монографії. Індивідуальні цінності як чинник суб’єктивного благополуччя // Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст : колективна монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 239-273.

Навчальні посібники, методичні видання:

1. Семків І. Соціальна психологія. Частина 1. Конспект лекцій з дисципліни “Соціальна психологія” для студентів спеціальності 6.030103 “Практична психологія” / Семків І.І. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2014. – 85с.

2. Семків І.І. Психологічна діагностика цінностей методикою Ш. Шварца “Портрет цінностей” (культурна адаптація Семків І.І.). Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Соціальна психологія” для студентів спеціальності 6.030103 “Практична психологія” / Семків І.І. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2014. – 20с.

3. Семків І. Бакалаврська робота: методичні вказівки до написання та захисту для студентів ІV курсу напрям підготовки 6. 03010300 «Практична психологія» / І.І. Семків. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 36с.

4. Семків І. Написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Загальна психологія». Методичні вказівки для студентів І курсу спеціальності 6.030103 “Практична психологія” / І.І. Семків. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 40с.

5. Семків І.І. Психологічна діагностика вольової сфери особистості. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Загальна психологія. Частина 2.” для студентів спеціальності 6.030103 “Практична психологія” / Семків І.І. – Львів. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 22с.

6. Семків І.І. Психологічна діагностика емоційної сфери особистості. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Загальна психологія. Частина 2.” для студентів спеціальності 6.030103 “Практична психологія” / Семків І.І. – Львів. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 35с.

Статті в Українських фахових виданнях:

1. Семків І. Психометричні показники та адаптація методики Р. Стили «KPIKS» (українська версія: опитувальник вимірювання індивідуального соціального капіталу (ОВІСК) адаптація І.Семків) / І.І. Семків // Гуманітарний вісник з психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет ім.Г. Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. Психологія. – С.136-147.

2. Семків І. І. Адаптація методики Ш. Шварца "Портрет цінностей" українською мовою / І. Семків // Практична психологія та соціальна робота : щоміс. наук.-практ. освітньо- метод. журн. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : Социс-прес, 2013. – № 1. – С. 12-28

3. Семків І.І. Суб’єктивне благополуччя як психологічна винагорода за проявлену соціальну активність / І.І. Семків // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія №12 Психологічні науки : зб. Наукових праць – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 37(61). – С. 234-237

4. Семків І.І. Методологічні підходи до дослідження соціального капіталу у психології / І.І. Семків // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 5. – К. : Гнозис, 2012. – С.119-124.

5. Семків І.І. Емпіричне дослідження психологічної структури громадянської активності студентської молоді / І.І. Семків // Соціальна психологія. – №1-2 (51-52). – 2012. – С. 178-187

6. Семків І.І. Ресерсний підхід до розуміння соціального капіталу у психології / І.І. Семків // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України. – Випуск 12. – К.-П. : Аксіома, – 2012. – С.501-511.

7. Семків І.І. Емпіричне дослідження статево-гендерних особливостей соціальної активності студентської молоді / І.І. Семків // . – Випуск 27 (30). – К., 2011. – С. 336- 345.

8. Семків І.І. Емпіричне дослідження впливу соціальної дистанції на процес атрибуції / І.І.Семків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – Випуск 1. – Л.: Видавничий центр Львівського державного університету внутрішніх справ, – 2010. – С.79-91

9. Семків І.І. Індивідуальні цінності як психологічні механізми формування соціального капіталу / І.І.Семків // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України. – Випуск 10. – К.-П. : Аксіома, – 2010. – С.699-709

10. Семків І.І. Опис розробки методики «Довіра» / І.І. Семків // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 4. – К. : Гнозис, 2010. – С.434-439

11. Семків І.І. Ціннісно-мотиваційна модель студентської активності: емпіричне дослідження / І.І. Семків // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави / За ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2010. – Вип. 10. – С. 170-178

12. Семків І.І. Довіра у структурі соціального капіталу: психологічний аналіз / І.І. Семків // Соціальна психологія. – №5 (43). – 2010. – С. 99-106.

13. Семків І.І. Соціально-психологічна природа студентської активності у навчальному закладі / І.І. Семків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – Випуск 1. – Л.: Видавничий центр Львівського державного університету внутрішніх справ, – 2010.

14. Семків І.І Адаптація методики дослідження соціального капіталу Р. Стили “KPIKS” / І.І. Семків // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави / За ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2009. – Вип. 9. – С. 88-98

15. Семків І.І. Цінності як чинники суб’єктивного благополуччя студентської молоді / І.І. Семків // Психологічні перспективи / За ред. М. М. Слюсаревського. – Луцьк : Вежа, 2009. – Вип. 14 – С.157-163.

16. Семків І.І. Адаптація методики «Портрет цінностей» (Portrait Values Questionnaire) / І.І. Семків // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія №12 Психологічні науки / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2009. – Вип. 26(50). Частина ІІ. – С. 289-294.

17. Семків І.І. Зв'язок оптимізму та довіри як чинників соціальної активності студентської молоді / І.І. Семків // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред.. С.Д. Максименка, М.Л.Смульсона. – К., 2009. – Т.8. Вип. 6. – С. 241-250.

18. Семків І.І Індивідуальні цінності як чинники активності студентів у навчальному закладі/І.І. Семків//Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / За ред. І. П. Маноха. – К. : Гнозис, 2008. – Т. ІІ (9). Додаток 3. – С. 533-537.

19. Семків І.І Поляки та українці у ціннісно-нормативному вимірі суспільства І.І. Семків // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави / За ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 8. – С. 385-394.

20. Семків І.І Чи пролягає шлях до довіри через соціальний капітал? / І.І. Семків // Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Гнозис, 2007. – Т. ІХ. Частина 2. – С. 285-290

21. Семків І.І Порівняння ціннісних орієнтацій польської та української студентської молоді / І.І. Семків // Наукові записки інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2007. – Випуск 32. – С. 503-511

22. Семків І.І Індивідуальні цінності у дискурсі психологічних теорій / І.І. Семків, І.І. Галецька // Соціогуманітарні проблеми людини / за ред.. М.І. Долішнього. – Л., 2006. – №2 – С. 192-203.

23. Семків І. Ціннісні орієнтації батьків дітей з особливими потребами. Наукові записки інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Главник, 2005. – Випуск 26. – С.39-45.

За час навчання та професійної практики нагороджена стипендіями та грантами:

2004р. Здобувач стипендію “королеви Ядвіги” у Кракові;7 жовтня 2003р. Нагороджена грамотою за відмінне навчання, успіхи у студентській науковій роботі, та активну участь у громадському житті Університету;

З 2004р. Здобувач стипендії Президента України;

2004р. Здобувач стипендії ім. Олени Добош;

20 вересня 2005р. – 20 січня 2006р. Отримала стипендію на наукове стажування у Варшавському університеті з фонду „МЕНІС”.

2005-2009 Здобувач стипендії для аспірантів для написання кандидатської дисертації у системі “co-tutel’ фондом PZU/AAL (Польща, Варшава)