Міжнародна науково-практична конференція “Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект.”

sotsialnaya-sreda-i-razvitie-lichnosti

Міністерство освіти і науки України

Український Католицький Університет
Кафедра психології  та психотерапії

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра психіатрії та психотерапії ФПДО

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер

КЗ Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер

Український інститут дитячо-юнацької психотерапії та психологічного консультування

Українська спілка психотерапевтів: секція дитячо-юнацької психотерапії

Український інститут когнітивно-поведінкової терапії

Інститут психічного здоров’я УКУ

Nicolaus Copernicus University (Torun, Poland)

Chair of Disability Studies and Tanatopedagogics Faculty of Educational Sciences

Polish Albert Schweitzer Societyin Poznań (Poland)

           Міжнародна науково-практична конференція

“Особистість. Стосунки. Розвиток.

Міждисциплінарний аспект.”

присвячена Дню захисту дітей

м. Львів, 3-4 червня 2016р.

 

Інформаційний лист

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект.”, присвяченій Дню захисту дітей, що відбудеться у  м. Львів, 3-4 червня 2016р. на базі Українського Католицького Університету.

 

Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Суб’єктивні виміри особистості.
 • Мультимодальні системи допомоги в контексті дефіциту особистісного розвитку.
 • Стосунки: динаміка, дефіцити та ресурси.
 • Духовність як ресурс особистісного розвитку.
 • Сучасні аспекти психокорекційної та психотерапевтичної допомоги дітям та сім’ям.

Місце проведення конференції: Український Католицький Університет,  адреса:

79000, м. Львів, вул. Хуторівка, 35а.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Конференцією передбачені: пленарні, секційні доповіді із зазначених напрямків роботи;  круглі столи;  дискусії; майстер класи.

До початку роботи конференції планується випуск електронного збірника наукових тез (CD-диск), а також публікація статей (для бажаючих) у фаховому журналі «Психологія і особистість» (№ 4 за 2016 р.).

Журнал «Психологія і особистість», співзасновниками якого виступають Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка кафедра психології), є фаховим науковим виданням у галузі психологічних наук (наказ МОН України № 455 від 15.04.2014 р.), включеним у наукометричні бази (IndexCopernicus, OpenAcademicJournalsIndex, UlrichswebGlobalSerialsDirectory, ResearchBible, GoogleScholar), періодичністю випуску 2 рази на рік. Мова видання – українська.

 

Порядок реєстрації:

 1. Осіб, зацікавлених в участі у науково-практичній конференції, просимо надіслати на електронну адресу psychology@ucu.edu.ua:
 2. Заповнену форму заявки на участь у конференції (зразок додається).
 3. Матеріали доповіді в електронній формі.
 4. Скановані (сфотографовані) копії документів про сплату організаційного внеску та публікації тез (у разі публікації).

Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища учасника конференції та  містити у другій частині слово«Заявка», «Організаційний внесок» або «Тези» відповідно (наприклад, Voronjak_Tezy).

 

2.Бажаючих опублікувати статті у фаховому журналі «Психологія і особистість» (№ 4 за 2016 р.) просимо ознайомитися з нижче поданими вимогами до оформлення статтей та матеріали до друку подати в електронному вигляді до початку конференції на e-mail редакції: psychologiyaiosobystist@mail.ru.

 

Після отримання матеріалів, Оргкомітет протягом двох днів відправляє на адресу учасника лист-підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, продублювати лист.

У разі заочної участі у конференції електронний збірник наукових тез конференції (CD-диск)  буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом двох тижнів після проведення конференції.

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції. Вартість проїзду та проживання учасники оплачують самостійно.

 

Учасники конференції здійснюють оплату:
1) організаційний внесок:
 • при сплаті до 15 травня – 150 грн., для студентів – 50 грн.
 • при сплаті до 1 червня – 200 грн., для студентів – 70 грн.
 • при реєстрації 3 червня – 250 грн., для студентів – 100 грн.
 • заочна участь – 100 грн.
2) електронний збірник наукових тез конференції (CD-диск) – 30грн.

 

Оплата здійснюється за наступними банківськими реквізитами

(при переказі коштів враховуйте комісію):

Банк одержувача:Приват Банк

Номер картки:5167 9872 0359 8020

П.І.Б.: Біль Марта

(При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я та по-батькові учасника конференції.)

Додаткова інформація  (участь, заявки, організаційна допомога):

Білик Марта (координатор): +38 (096) 521 84 85; Bilyk_Marta@ucu.edu.ua

Крушельницька Ірина: +38 (093) 989 99 47;

e-mail кафедри: psychology@ucu.edu.ua


ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Міжнародної науково-практичної конференції:

“Особистість. Стосунки. Розвиток.

Міждисциплінарний аспект.”

(м. Львів, 3-4 червня 2016р.)

 

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Назва доповіді

(для доповідачів)

Коротка анотація доповіді

(для доповідачів)

Тема майстер-класу

(для доповідачів)

Коротка анотація майстер-класу

(для доповідачів)

Місце праці/навчання
Посада
Учений ступінь, наукове звання
Контактні телефони
e-mail
Адреса, на яку надсилати матеріали конференції

(у разі заочної участі)

Планую (потрібне виділити):

–          виступити з доповіддю з публікацією тез у електронному збірнику;

–          виступити з доповіддю без публікації тез у електронному збірнику;

–          провести майстер клас;

–          заочна участь з публікацією тез у електронному збірнику;

–          взяти участь як слухач.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

у електронному збірнику

 

Матеріали подаються  українською, англійською, польською або російською мовами. Обсяг – до 5 сторінок, сторінки тез не нумеруються. Редактор Microsoft Word, файл з розширенням *doc, *rtf, шрифт TimesNewRoman 14, кегль – 14, абзацний відступ – 1.25, міжрядковий інтервал – 1.5, поля з усіх сторін – 2 см.

Об’єкти, формули, рисунки, графіки та діаграми розміщуються по тексту, згруповані та мають відповідати формату сторінки. Назви рисунків та таблиць обов’язкові. Назви рисунків – під рисунком, заголовки та номери таблиць – над таблицею.

 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

1 рядок – ПІБ (повністю), вирівнювання – по правому краю, шрифт – напівжирний курсив;

2 рядок – посада та повна назва навчального закладу або місця роботи, вирівнювання – по правому краю, шрифт – звичайний;

3 рядок – назва тез доповіді, вирівнювання – по центру, великі літери, шрифт – напівжирний;

4 рядок і далі – текст тез доповідей вирівнювання тексту – по ширині, шрифт – звичайний.

 

Список використаних джерел, у разі необхідності, подається в кінці тексту під назвою «Література» (до 5 посилань). Для аспірантів, здобувачів, студентів обов’язково додається рецензія доктора або кандидата наук.

 

Електронний варіант  тез доповідей зберігається у форматі*rtf, *.doc (MS Word), який має називатися за прізвищем першого автора та порядковим номером тематичного напряму конференції, наприклад: Voronjak_Tezy2.doс (прізвище першого автора – Вороняк, тематичний напрям конференції №2: “Мультимодальні системи допомоги в контексті дефіциту особистісного розвитку”).

 

Тези друкують за редакцією авторів.Відповідальність за зміст та якість тез несуть автори. Тези, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення, не розглядаються.

Термін подачі тез – до 25.05.2016 р.

 

Матеріали надсилаються на адресу psychology@ucu.edu.uaВартість електронного збірника тез 30 грн.

 

Ministry of Education and Science of Ukraine

Ukrainian Catholic University – Psychology and Psychotherapy Department

G.S. Kostiuk Institute of Psychology
Danylo Halytsky National Medical University of Lviv

Department of Psychiatry and Psychotherapy of FPGE

V.G. Korolenko National Pedagogical University of Poltava

Lviv Regional Clinical Psycho-Neurological Hospital

Lviv Children`s Regional Clinical Psycho-Neurological Hospital

Ukrainian Institute of Child and Adolescent Psychotherapy and Psychological Counseling

Ukrainian Union of Psychotherapists – Division of Child and Adolescent Psychotherapy

Nicolaus Copernicus University (Torun, Poland) – Department of Rehabilitation Pedagogy and Resocialization Faculty of Educational Sciences

International Scientific and Practical Conference

 Personality. Relationship. Development.

The Interdisciplinary Aspect

 Dedicated to Children’s Day

 Lviv, 3-4 June 2016

 

Information Letter

 

Dear Colleagues,

 

We are pleased to invite you to attend the International Scientific and Practical Conference Personality. Relationship. Development. The Interdisciplinary Aspect, which will be held at Ukrainian Catholic University in Lviv (Ukraine) on June 3-4, 2016.

 

The sub-themes of the conference are:

 

 • Subjective dimensions of personality
 • Multimodal systems of help in the context of personal development deficit
 • Relationship: dynamics, deficits and resources
 • Spirituality as a resource of personal development
 • Modern aspects of child and family psychotherapy

 

Venue and location: Conference Hall

Ukrainian Catholic University

35a, Khutorivka Str.

Lviv, 79000, Ukraine

 

Conference languages: Ukrainian, English, Polish, and Russian.

 

Types of contributions: Attendees are invited to submit their contributions to one of the following: keynotes, oral presentations, workshops, discussions, symposia.

Research abstracts will be published in electronic form (CD-ROM) before the beginning of the conference. In addition, full papers, at their author’s will, may appear in the scientific journal Psychology and Personality (Vol. 4, 2016).

The cofounders of this journal are G.S. Kostiuk Institute of Psychology and V.G. Korolenko National Pedagogical University of Poltava. The journal belongs on the list of professional editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine of 04.15.2014, No 455) and is included in the scientometric databases (Index Copernicus, Open Academic Journals Index, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Bible, and Google Scholar). It is published twice a year in the Ukrainian language.

 

Call for papers:

 1. Please send an e-mail at psychology@ucu.edu.ua with:
 • the completed Application Form (see the Appendix)
 • an electronic copy of the abstract \ proposal
 • scanned copies or photo copies of the registration fee payment (and publication payment if applicable)

 

 1. Participants who would like to have their articles published in the scientific journal Psychology and Personality (Vol. 4, 2016) have to send their full papers by 1st June, 2016 at: psychologiyaiosobystist@mail.ru. (Abstract submission guidelines are given hereafter)

 

Accommodation and boarding: Please note that conference participants are requested to make their own accommodation and board arrangements.

 

Conference fees in Ukrainian hryvnias (UAH): Fees apply to payment received prior to the indicated registration deadlines.

1) Registration fee:
 • Up to 15th May, 2016 – 150 UAH; Students – 50 UAH.
 • Up to 1st June, 2016 – 200 UAH; Students –   70 UAH.
 • Up to 3rd June, 2016 – 250 UAH; Students – 100 UAH.
 • Up to 3rd June, 2016  on-line participants – 100 UAH.
2) Publication fee (a CD with the collection of conference materials):
 • Up to 3rd June, 2016  – 30 UAH.

 

Please make drafts payable to:

 (Bank charges are the responsibility of the payer and should be paid in addition to the conference fees):

Bank details:  PryvatBank

Account Number: 5167 9872 0359 8020

Account Name (Last name, First name, Patronymic: Bil Marta

(Please ensure that the last name, first name, and patronymic of the conference participant are stated on the transaction draft.)

For inquiries, please contact:

Marta Bilyk, Administrator: tel:+38 (096) 521 84 85; e-mail: Bilyk_Marta@ucu.edu.ua

Iryna Krushelnytska: tel:+38 (093) 989 99 47;

UCU Psychology Department: e-mail: psychology@ucu.edu.ua


Attendees’ Application Form

International Scientific and Practical Conference

Personality. Relationship. Development.

The Interdisciplinary Aspect

 

(Lviv, 3-4 June 2016)

 

First name
Last name
Patronymic (Father’s name)
Title of the paper

(for participants with oral presentations)

Abstract

(for participants with oral presentations)

Workshop title (for a workshop conductor)
Workshop abstract  (for a workshop conductor)
Organization/Institution/Company

of work or studying

Position
Scholarly and academic degrees
Phone
E-mail
Address (in case of virtual participation)

 

I am going to (please select):
–          have an oral presentation with the abstract published on CD

–          have an oral presentation without the abstract published on CD

–          conduct a workshop

–          participate virtually with the abstract published on CD

–          Participate only as a member

 

ABSTRACT SUBMISSION GUIDELINES

Electronic form

Language: Abstracts \ publications should be submitted in Ukrainian, English, Polish or Russian.

 

Layout: Size: up to 5 pages; pages are not numbered.

Editor: MS Word; file extension * doc, * rtf.

Page formatting: font: Times New Roman, 14 pt – 14 indention – 1.25 line spacing – 1.5; margins: 2 cm on all sides.

Images, formulas, pictures, charts, and graphs should be placed with the text and should comply with the page formatting. The titles of figures and tables are required (a caption is to be placed under the picture, the titles and numbers of tables – above the table).

Sequence of placing main parts of abstract:

1 line – author’s full name; alignment – on the right; font – bold italic;

2 line – author’s position and place of work; alignment – on the right, font – regular;

3 line – tittle of abstract; alignment – centered: capital letters: font – bold;

4 line and more – text of the abstracts; text alignment – the width, font – regular.

 

References, if necessary, should be submitted at the end of the text entitled “References” (up to 5 items). For graduate students, a review by a person with Doctor’s Degree is required.

 

Title: The electronic version of abstracts should be provided in MS Word format or RTF format and titled by the name of the first author and serial number of the subtheme of the conference, e.g., Voronjak_Tezy2.dos (name of the first author – Voronyak, subtheme No2: “Multimodal systems of help in the context of personal development deficit”).

 

Submitter’s responsibility: Authors are responsible for the content, quality, and layout of their abstracts. Abstracts that are not relevant \ appropriate for the conference, or do not meet the registration requirements will be rejected.

 

Abstract submission deadline: 25.05.2016.

 

Abstract addressee: psychology@ucu.edu.ua

 

Publishing fee (for CD publication): 30 UAN

THE NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL SCIENCES OF UKRAINE

G.S.KOSTIUK INSTITUTE OF PSYCHOLOGY

 

 

 

2, Pankivska Str.,

Kyiv, 01033

Telephone: +38 (044) 288-19-63

МІNISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

V.G.KOROLENKO NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF POLTAVA

 

 

2, Ostrohradskoho Str.

Poltava 36003

Tеlеphone: +38 (0532) 56-23-13

Dear Colleagues,

The cofounders of scientific journal Psychology and Personality are  G.S. Kostiuk Institute of Psychology and V.G. Korolenko National Pedagogical University of Poltava. The journal belongs on the list of professional editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine of 04.15.2014, No 455) and is included in the scientometric databases (Index Copernicus, Open Academic Journals Index, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Bible, Google Scholar). It is published twice a year in the Ukrainian language.

 

Full Papers’ Submission Guidelines

Psychology and Personality journal publishes original outcomes of research work that are actual and connected to psychology of personality or related branches.

 

The journal focuses mainly on: theoretical and methodological problems of psychology of personality; experimental and applied research in the field of psychology of personality; personality-oriented approach in applied psychology; akmeologic culture of the personality as the subject of work and communication; identity of psychologist: history, the present and future.

 

An article should present information relevant for the journal title, significant and novel in content for psychological science. The full papers should be properly edited, have conceptual rigor, logical coherence, and clarity of presentation.

 

Size: an article must be at least 12 pages long (exceptions are literature reviews: 1–2 pages, and news reports: 0.5–1 page).

 

Papers must be submitted via e-mail at: psychologiyaiosobystist@mail.ru.

 

Specifications: The article should be typed in editor Word (version after the sixth), without hyphenation; saved in the format .doc or .rtf; font Times New Roman, 14 pt, line spacing: one and a half; retreat: 1.25 cm, alignment – on width, page margins: top, bottom, right and left – 20 mm; spacing between words: 1 space; dash (a – b) does not equate to hyphen (a-b). Tables, charts must be created in Word or Excel editors (versions after 1997); graphs, pictures must be grouped; text and graphs color – black and white.

 

Structure: Before the body of the article, on the left side, must be printed UDK; bellow, on the right, (in one and a half spacing): initials and surname of the author (co-authors) in bold italic font.

 

Below, after one and a half spacing in the center of the paper: its title in BOLD CAPITAL LETTERS.

 

The title of the article shall be followed (in one space) by an abstract of the article (maximum 800 characters), and keywords (5-10 basic terms used in the text) in Ukrainian.

 

After the abstract (single-spaced) shall come the body of the article, which must include (according to VAK Resolution number 705/1 of 15.01.2003) the following required elements:

– Problem definition and its relation to scientific and practical tasks;

– Analysis of recent research and publications related to the studied issue and used by the author; where he describes unsolved aspects of the problem;

– Formulation of the aims or objectives of the article;

– Exposition of the main research with the full substantiation of received scientific results;

– Conclusions of the study

– Possible prospects for further research in this direction.

 

A reference in the text should be put in square brackets: first, its number in the Bibliography list, then, the number of the page, e.g., [8, p.25]. If it refers to several sources at the same time, their numbers in the brackets will appear as separated by semicolons, e.g., [5; 6; 9].

After the main text of the article (after 1 space) write  References (lower case, bold, italic) in new paragraph; bellow in a new paragraph the list of sources according to current national standards (Bulletin of VAK Ukraine. – 2008. – №3).

 

After the references, abstracts in Russian and English must be written, containing the name and initials of the author (co-authors), title, content, and keywords.

Abstract in English should be at least 1 page long

 

Appendixes:

– Information about the author (s): name, surname, academic degree, scientific degree, place of work, position, phone, e-mail;

– A review by a scholar (Dr.) stating the main place of work (for authors without scientific degree).

 

Responsibility: The author is responsible for the content of the article, personal authorship, authenticity of facts, results, quotations, proper names, proper citation of sources and references. Editors have rights to: locate the headings, edit, cut, and send manuscripts of articles for the external and internal reviewing.

 

Publishing fee: A fee of 60 UAH is charged for the publication of each 1 page of the article in the Journal. Papers by full members, corresponding members of NAPS of Ukraine, and Doctor of Psychology are published for free.

 

Web-site of the journal: Published proceedings are available at: http://psychpersonality.inf.ua

 

We very much look forward to your articles.