Долучайтеся до конференції 11-13 квітня 2019 року!

48390810_891772167613216_9179053411788652544_o

Факультет наук про здоров’я Українського католицького університету запрошує!

Проблеми здоров’я людини на сучасному етапі розвитку суспільства стоять як ніколи гостро. На офіційному веб-сайті ВООЗ станом на кінець 2018 року представлено 402 теми, що стосуються різних напрямків охорони здоров’я, до вирішення яких залучені фахівці з усього світу – не тільки медики, але й біологи, психологи, соціологи, педагоги, філософи та ін. Запропонована наприкінці ХХ століття Дж. Енгелем біопсихосоціальна модель на сьогодні реалізується, зокрема, через цілісний, системний погляд на різні аспекти здоров’я, та їх вирішення за участі спеціалістів-науковців і практиків.

Метою конференції є створення платформи для співпраці освітян, науковців, представників бізнесу, влади, громадських активістів в аспектах, що стосуються здоров’я.

Тематичні напрямки конференціЇ:
● Здоров’я як спосіб життя: сім’я і здоров’я; проблематика дитячої вакцинації; стосунки у навчальному середовищі у контексті здоров’я; здоров’я на робочому місці, умови навчання / праці як чинник здоров’я; гроші та здоров’я; харчування і здоров’я; соціальні контакти і здоров’я; гармонізація роботи та відпочинку; профілактика емоційного вигорання; превенція узалежнень; мотивування до здорового способу життя; здоров’я у віковому зрізі та ін.
● Здоров’я: культура, цінності, мораль: здоров’я у площині культури; релігія та здоров’я; особистісне зростання та здоров’я; аксіологічний вимір здоров’я; самоповага vs. самовозвеличення як дилема здоров’я; маргіналізація, дискримінація, стигматизація у контексті проблем, пов’язаних зі здоров’ям; національна безпека та здоров’я; етичні проблеми охорони здоров’я та ін.
● Здоров’я та нездоров’я: здоров’я – відсутність хвороби / розладу / порушення / патології чи самостійний конструкт?; (не)здоров’я – фізичне, психічне, соціальне; внутрішня картина хвороби та здоров’я; профілактика vs. лікування vs. реабілітація; політики та реформи у сфері охорони здоров’я; доступність медичної допомоги та ін.

У програмі – виступи провідних науковців різних галузей із доповідями на пленарному засіданні, представлення напрацювань у дискусійних групах, презентація постерів, майстер-класи.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Є можливість участі з презентацією та вільним слухачем.

УВАГА! Для участі у конференції потрібна попередня реєстрація (до 15 лютого заповніть реєстраційну форму https://goo.gl/forms/h2fpVKuuWbjibeKI2)

Завантажити інформаційний лист із повною інформацією про конференцію та зразками оформлення тез доповіді можна за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1TBcbtx1QzewKzp5_DlnjciBC_fi1ZnDV?usp=sharing

Адреса проведення:
Україна, Львів, вул. Стрийська, 29А
Український католицький університет, Центр Шептицького

Контактна інформація
Телефон: 066 244 4073
E-mail: fnz@ucu.edu.ua

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Faculty of Health Sciences of Ukrainian Catholic University welcomes!

The problems of a person’s health have never been so urgent as nowadays. At the end of 2018 on the official WHO website 402 topics concerning different health care issues are described. Plenty of specialists from all around the world are involved in the process of solving those problems, not only physicians but also biologists, psychologists, sociologists, pedagogues, philosophers and other. Biopsychosocial model, proposed by George L. Engel at the end of XX century, is now realized through both holistic and systemic view of different health care issues, and ways of working on solving health problems with the participation of scientists and practitioners together.

The purpose of the conference is to create a platform for cooperation between educators, scientists, businessmen, authorities, public activists concerning health care issues.

Conference topics:
● Health as the way of life: family and health; problems of children vaccination; relations in educational environment in health context; health on working place, educational / working conditions as health factor; money and health; nutrition and health; social contacts and health; harmonization of work and rest; emotional burn-out prevention; prevention of addictions; strategies of motivation for a healthy lifestyle; health in age aspect etc.
● Health: culture, values, morality: health from the cultural perspective; religion and health; personal growth and health; axiological measurement of health; self-esteem vs. Self-enhancement as a dilemma of health; marginalization, discrimination, stigmatization in the context of health care problems; national safety and health; ethical problems of health care etc.
● Health and “unhealth”: health as the absence of disease/disorder/deviation/pathology or an independent construct?; (un)health – physical, mental, social; internal picture of the disease and health; prevention vs. treatment vs. rehabilitation; politics and reforms in mental health care sphere; accessibility of medical services etc.

The program includes keynote speakers’ reports, presentations on discussion panels, poster session, workshops.

Working languages: Ukrainian, English.

It is possible to take part with a presentation and as the auditor.

NOTA BENE! To take part in the conference please fill in the registration form (access till February 15, 2019) available from https://goo.gl/forms/h2fpVKuuWbjibeKI2

Download a full conference description and an abstract template here: https://drive.google.com/drive/folders/1TBcbtx1QzewKzp5_DlnjciBC_fi1ZnDV?usp=sharing

Venue:
Ukraine, Lviv, 29A Stryiska Str.
Ukrainian Catholic University, Sheptytsky Center

Contact details
Cell phone: 00 38 066 244 4073
E-mail: fnz@ucu.edu.ua